• Forsiden
 • Hvordan samarbeide med andre råd, f.eks. FAU og SMU. Slik kommer flere saker igjennom!

Hvordan samarbeide med andre råd, f.eks. FAU og SMU. Slik kommer flere saker igjennom!

Gjennom skolens råd og utvalg - FAU, Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalg/Driftsstyre - får foreldre mulighet til å påvirke barnas skolehverdag.

FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. De velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU. Alle foreldre skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4).

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU

 • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
 • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
 • Utnevne to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS) og skolemiljøutvalget (SMU) og samarbeide med disse. FAU-lederen skal være en av representantene i SU/DS
 • Melde saker til SU/DS og SMU
 • Delta på møter som kommunale foreldreutvalg (KFU) arranger, der det finnes
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
 • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet


Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-1).

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, og meningene deres skal protokollføres i referatet.

SMU har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet (opplæringsloven § 9 A).

SMU kan be skolen innføre konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se til at forbedringer blir gjort. Alle som deltar i SMU har taushetsplikt.


Tips og råd for godt arbeid i råd og utvalg

For å få til et godt arbeid i FAU og SMU er det lurt å lage en struktur rundt arbeidet:

 • Lag en handlingsplan og diskuter hva dere skal jobbe med
 • Avklar forventninger med skolen
 • Lag et årshjul for aktivitetene deres, så vet dere hva som skjer når
 • Lag rutiner for å gi informasjon til og samle inn innspill fra foreldrene, elevrådet og skolen
 • Fordel roller og oppgaver, lag gjerne arbeidsgrupper
 • Skriv referater og fordel arbeidet
 • Følg opp vedtak
 • Hold orden på økonomien, hvis det er relevant
 • Gjør møtene hyggelige og la alle få komme til orde
 • Lag aktiviteter for foreldrene som gjør at alle kan delta og bli kjent med andre foreldre