• Forsiden
  • Kontaktlærer for grunnskolen

Kontaktærer for grunnskolen

Kontaktlærers rolle­:

  • Sørge for et godt skole-hjem-samarbeid og legge til rette for foreldre/foresattes medvirknin
  • Gjennomføre foreldremøte ved oppstart av skoleåret
  • Gi foreldre rett til minst to planlagte samtaler i året om elevens arbeid og kompetanse i fag, samt utvikling i lys av generell del og prinsipper for opplæringen
  • Varsle foreldre om fravær, og om fare for manglende grunnlag for vurdering
  • Informere om eleven og foreldrenes retter og plikter
  • Gi elevene mulighet til å delta i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring
  • Involvere elevene i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • Legge til rette for diskusjoner rundt saker som behandles i skolens elevråd
«Skolen bør ikke snakke opp elevrådet og elevrådsarbeid, for deretter ikke å høre på dem» - Elev
«Når elevene kommer med forslag, skal forslaget møtes med respekt» - Elev
«Demokratisk medborgerskap er noe som læres, gjennom fagene og i samvær med andre. Skolen blir regnet som den mest egnede institusjonen for denne typen læring og erfaringer.» - Jannicke Stray, Forsker
«Elevenes samlingsstund om morgenen er et godt utgangspunkt for å arbeide med elevenes demokratiforståelse og for å praktisere demokrati i praksis.» - Lærer

Foreldresamarbeid

Lærere er gjennom formålsparagrafen i opplæringsloven (§1-1) forpliktet til samarbeid: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Foreldresamarbeid er også nedfelt i forskrift til opplæringsloven kapittel 20. Skolen skal i starten av hvert skoleår holde et foreldremøte der foreldre informeres blant annet om innholdet i opplæringen. Mange skoler holder først et samlet foreldremøte for alle foreldre, for deretter å avholde møte for foreldre i en og samme gruppe/klasse eller trinn.

Foreldre har også rett på en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren minst to ganger i året, om hvordan eleven arbeider daglig, og om elevens kompetanse i fag. I tillegg skal kontaktlærer samtale med foreldre om utviklingen til eleven i lys av formålsparagrafen i opplæringsloven, generell del og prinsipper for opplæringen. Forskrift § 20-3 beskriver disse samtalene nærmere.

Elevmedvirkning

Formålsparagrafen i opplæringsloven slår fast at elevene og lærlingene skal ha medansvar og rett til medvirkning. Dette innebærer at elevene må kunne ha innvirkning på egen opplæring. Lærere må derfor legge til rette for dette i egne timer og egne fag.

I Prinsipper for opplæringen er elevmedvirkning eget tema. Innholdet bygger på opplæringslov, forskrift og FNs konvensjon om barnets rettigheter, og vektlegger at elevmedvirkning innebærer deltakelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring. I et inkluderende læringsmiljø er elevmedvirkning positivt for utviklingen av sosiale relasjoner og motivasjon for læring på alle trinn i opplæringen. I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring. Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.