• Forsiden
  • Kontaktlærer for videregående

Kontaktlærer for videregående

Kontaktlærers rolle­:

  • Sørge for et godt skole-hjem-samarbeid og legge til rette for foreldre/foresattes medvirkning
  • Holde kontakt med foreldre til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret
  • Gjennomføre foreldremøter ved oppstart av skoleåret i Vg1 og Vg2
  • Gi foreldre til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2 rett til minst en planlagt samtale om elevens arbeid og kompetanse i fag, samt utvikling i lys av generell del og prinsipper for opplæringen
  • Varsle foreldre til ikke myndige elever om fravær og fare for manglende grunnlag for vurdering
  • Informere om eleven og foreldrenes retter og plikter
  • Gi elevene mulighet til å delta i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring
  • Involvere elevene i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • Legge til rette for diskusjoner rundt saker som behandles i skolens elevråd
«Skolen bør ikke snakke opp elevrådet og elevrådsarbeid, for deretter ikke å høre på dem» - Elev
«Når elevene kommer med forslag, skal forslaget møtes med respekt» - Elev
«Demokratisk medborgerskap er noe som læres, gjennom fagene og i samvær med andre. Skolen blir regnet som den mest egnede institusjonen for denne typen læring og erfaringer» - Jannicke Stray, Forsker
«For å praktisere demokrati, så må elevene vite hva demokrati er og hvilke valgmuligheter de har. Demokrati er ikke å velge hva man vil når man vil» - Rektor

Foreldresamarbeid

Lærere er gjennom formålsparagrafen i opplæringsloven forpliktet til samarbeid: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Foreldresamarbeid er også nedfelt i forskrift til opplæringsloven kapittel 20. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Skolen skal holde kontakt med foreldre til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde foreldremøte der foreldre informeres om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkning, rutiner og annet som er relevant. Foreldre til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2 har rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer første halvår. Innhold i samtalene er regulert i forskrift § 20-4.

Elevmedvirkning

Formålsparagrafen i opplæringsloven slår fast at elevene og lærlingene skal ha medansvar og rett til medvirkning. Dette innebærer at elevene må kunne ha innvirkning på egen opplæring. Lærere må derfor legge til rette for dette i egne timer og fag.

I Prinsipper for opplæringen er elevmedvirkning eget tema. Innholdet bygger på opplæringslov, forskrift og FNs konvensjon om barnets rettigheter, og vektlegger at elevmedvirkning innebærer deltakelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring. I et inkluderende læringsmiljø er elevmedvirkning positivt for utviklingen av sosiale relasjoner og motivasjon for læring på alle trinn i opplæringen. I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring. Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.