Rektor for grunnskolen

Lovbestemmelsene som det er vist til her gjelder offentlige skoler. Reglene er noe annerledes for skoler godkjent etter friskoleloven.

Rektors rolle:

  • Ta initiativ til og legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid og foreldre/foresattes medvirkning.
  • Sikre at opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven kapittel 20 om foreldresamarbeid blir fulgt opp.
  • Opprette skolens rådsorganer: samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, foreldreråd, elevråd.
  • Utpeke elevrådskontakt og påse at elevrådet fungerer. Elevrådsrepresentanter skal velges senest tre uker etter start på skoleåret.
  • Legge til rette for kompetanseutvikling og støtte til lærerne i arbeidet med elevmedvirkning.
  • Hovedansvar for at elever har det trygt og godt og at skolen følger opp reglene som gjelder skolemiljø.

Foreldresamarbeid

Rektor skal legge til rette for et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen både gjennom formelle rådsorgan, og ved å motivere kollegiet til godt samarbeid med foreldregruppa. I opplæringslovens formålsparagraf og i forskrift til opplæringsloven kapittel 20, er samarbeid med hjemmet vektlagt. Foreldre må oppfattes som en viktig ressurs for skolen, og må oppleve at skolen ønsker et reelt samarbeid.

Det er i utgangspunktet kommunen som har plikt til å sørge for samarbeid med foreldre/foresatte (opplæringsloven § 13-3d). Plikten til samarbeid ligger hos skoleeier, men det er en forutsetning at foreldre tar aktiv del. I praksis vil det være skolen som organiserer samarbeidet.

For grunnskolen er det påbudt med samarbeidsutvalg som rådgivende organ (Opplæringsloven § 11-1). Det er detaljerte regler for sammensetning av samarbeidsutvalget, og både undervisningspersonalet, andre tilsatte, foreldre og elever skal være representert. Elevrepresentantene skal ikke delta i saker som er omfattet taushetsplikten.

Kommunen kan velge å gi samarbeidsutvalget andre fullmakter og oppgaver, og kan også oppnevne utvalget som styre for skolen. Det kan også opprettes felles samarbeidsutvalg mellom skole og barnehage. Er du ny som rektor, bør du derfor etterspørre kommunale regler for sammensetning og oppgaver for samarbeidsutvalget ved din skole.

Det skal også opprettes et skolemiljøutvalg ved hver grunnskole (Opplæringsloven § 11-1a), som skal aktivt medvirke til å skape et godt skolemiljø. Her skal representantene for elever og foreldre utgjøre flertallet. Kommunen kan bestemme at samarbeidsutvalget skal fungere som skolemiljøutvalg, men da med utvidet representasjon.

Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer (opplæringsloven § 11-4). Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg.

Kapittel 9A i opplæringsloven, om elevenes skolemiljø, inneholder konkrete bestemmelser om skolens informasjonsplikt til elever og foreldre og rådsorgan om rettigheter og aktivitetsplikt (§9A-9).

Forskrift til opplæringsloven kapittel 20 omhandler foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring. Det er rektors oppgave å sørge for at formålet med foreldresamarbeidet blir oppfylt. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Pliktene som er beskrevet er minimumskrav, med muligheter for et mer omfattende samarbeid. Skolen er forpliktet til å holde kontakt med foreldrene gjennom opplæringsåret, og skal i starten av hvert skoleår holde et foreldremøte der det informeres om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkning til foreldre, rutiner og andre relevante tema. Foreldre har også minst to ganger i året rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer. Innholdet er beskrevet i forskrift § 20-3.

Elevmedvirkning

Rektors rolle er å sørge for at elevene gis en reell mulighet til medvirkning, både gjennom lovfestet elevrådsarbeid og oppnevning av elevrådskontakt, og ved å motivere lærerkollegiet til elevmedvirkning i det enkelte fag. Opplæringslovens formålsparagraf slår fast at elevene og lærlingene skal ha medansvar og rett til medvirkning.

Opplæringslovens paragraf 9A-8 vektlegger spesielt elevenes deltagelse i arbeid med skolemiljøet, og slår fast at elevene skal få ta del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Elevrådet er også tillagt en særskilt rolle i dette arbeidet.

Ved hver grunnskole skal det for årstrinn 5-7 og 8-10 være elevråd med representanter for elevene (opplæringsloven § 11-2). Kommunen fastsetter tall på elevrepresentanter. Disse skal velges senest tre uker etter skolestart om høsten. I skoler med både barnetrinn og ungdomstrinn kan kommunen bestemme om det skal være felles elevråd. Man kan også ha elevråd for elever på 1-4 trinn, men det er ikke lovpålagt.