Rektor for videregående skole

Rektors rolle

  • Ta initativ til og legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid og foreldre/foresattes medvirkning
  • Sikre at lovbestemmelsene om foreldresamarbeid blir fulgt opp
  • Opprette skolens rådsorganer som skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd
  • Legge til rette for kompetanseutvikling og støtte til lærerne i arbeidet med elevmedvirkning
  • Hovedansvar for at elever har det trykt og godt og at skolen følger opp reglene som gjelder skolemiljø

Lovbestemmelsene som det er vist til her gjelder offentlige skoler. Reglene er noe annerledes for skoler godkjent etter friskoleloven.

Foreldresamarbeid

I opplæringslovens formålsparagraf er samarbeid med hjemmet vektlagt. Det er i utgangspunktet fylkeskommunen som har plikt til å sørge for samarbeid med foreldre i videregående skole (opplæringsloven § 13-3d). Plikten til samarbeid ligger hos skoleeier, men det er en forutsetning at foreldre tar aktiv del. I praksis vil det være skolen som organiserer samarbeidet.

Forskrift til opplæringsloven kapittel 20 omhandler foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring. Det er rektors oppgave å sørge for at formålet med foreldresamarbeidet blir oppfylt. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Skolen skal holde kontakt med foreldre til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde foreldremøte der foreldre informeres om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkning, rutiner og annet som er relevant. Foreldre til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2 har rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer første halvår.

Elevmedvirkning

I videregående skole skal det være et skoleutvalg med representanter for tilsatte, skolen og to representanter valgt av elevrådet (opplæringsloven § 11-5). Fylkeskommunen kan oppnevne skoleutvalget som styre for skolen. Dersom fylkeskommunen oppnevner et annet styre for skolen, skal minst to representanter for elevrådet være med der.

Ved hver videregående skole skal det også være et skolemiljøutvalg (opplæringsloven § 11-5a). I skolemiljøutvalget skal elevene, de tilsatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representert, og representantene for elevene skal være i flertall. Skoleutvalget kan selv være skolemiljøutvalg, men da med flere representanter fra elevene.

Ved hver videregående skole skal det være elevråd med minst ett medlem for hver tjuende elev, valgt ved skriftlig valg (opplæringsloven § 11-6). Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene. Dersom elevrådet eller en femtedel av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte for elevene på skolen.

Kapittel 9A i opplæringsloven, om elevenes skolemiljø, inneholder konkrete bestemmelser om skolens informasjonsplikt til elever og foreldre og rådsorgan om rettigheter og aktivitetsplikt (§9A-9). Kapittel 9A gjelder også friskoler og andre private skoler.