Foreldre

Foreldremedvirkning og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

”Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning”

(Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Semke & Sheridan, 2010).

Alle foreldre kan gjøre en forskjell for eget og andres barn. Når du viser at du bryr deg, gjør barnet ditt det beste på skolen, både faglig og sosialt.

Skolen skal samarbeide med hjemmet, det står i opplæringsloven. Målet er at alle skal dra i samme retning, for da blir alt så mye bedre for eleven. For å få det til må man bli kjent med og trygge hverandre, da blir det lettere å samarbeide og dele viktig informasjon.

Det er skolen som har hovedansvaret for at samarbeidet fungerer. Skolen skal legge til rette for at du som forelder vet hvordan du kan hjelpe barnet ditt og hvordan du kan støtte skolen i deres arbeid. De skal legge til rette for at du blir sett, hørt og spurt.

Du som forelder må informere skolen om viktige hendelser, delta når skolen inviterer og gi skolen tilbakemelding både når de gjør noe bra og når det er noe du lurer på.

Samarbeidet handler også om å bli kjent med de andre foreldrene. Det betyr mye for elevenes skolemiljø å kjenne hverandres regler, samt vite hvem man kan ringe om det er noe.

Elevers og foreldres medvirkning skjer på ulike måter: gjennom dialog om eget barn (som utviklingssamtaler), foreldremøter, sosiale arrangementer, skolens råd og utvalg (FAU/SU/SMU/ driftsstyre), og undersøkelser.

Hvordan kan du som forelder bidra og medvirke, til beste for ditt eget og andres barn?

«Det er ikke bare kosesakene vi skal bidra med.» - Far

Hvem skal jeg snakke med?

Det er mange mennesker å forholde seg i skolen, og hvem skal man egentlig snakke med om hva? Her er en forenklet oversikt.

  • Kontaktlærer – hovedkontaktperson når det gjelder ditt barns skolehverdag
  • Rektor – skal du søke permisjon, spesialundervisning eller vil klage på skolen eller en lærer
  • Rådgiver/sosiallærer – når det gjelder barnets læringsmiljø og trivsel, eller karrierveiledning
  • Klassekontakten – gjelder det du tenker på hele klassen/gruppen er det lurt å koble på klassekontakten som er foreldrenes representant inn mot skolen og kontaktlæreren
  • FAU og andre råd og utvalg – har du spørsmål eller forslag som gjelder hele trinnet eller hele skolen, eller gjelder det mer generelle saker om skolen, ta kontakt med FAU gjennom ditt trinns foreldrerepresentanter eller direkte med leder

Tips til foreldremøtene

1

Planlegging av foreldremøte

Når skolen og foreldrene samarbeider om foreldremøtet blir møtet mer relevant. Er du klassekontakt? Ta kontakt med kontaktlærer og foreslå at dere samarbeider.
2

Det praktiske rundt

Er det noe dere kan bidra med? Kanskje kaffe, te og noe spise? Ikke alle foreldre synes det er lett å rekke opp hånda og si noe foran alle andre. Kanskje dere kan arrangere gruppearbeider så får alle sagt noe?
3

Kan alle foreldrene delta?

Det kan være behov for tolk eller at informasjon gis på engelsk på foreldremøtene, eller for å organisere barnevakt. Kan dere foreldrene hjelpe til?
4

Obligatoriske saker

Skolen har plikt til å bruke foreldremøtene til å informere om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning og rutiner.
5

Andre saker og temaer

Det er bra å foreslå andre temaer og andre måter å organisere møtet på. Er det saker dere foreldrene ønsker å diskutere med skolen? Be skolen rydde plass på foreldremøtet!
6

Bruk sjansen til å bli kjent

Foreldremøtene er en god anledning for foreldrene å bli kjent gjennom samtaler og aktiviteter. Når foreldrene kjenner hverandre blir det mye lettere å ta de vanskelige samtalene hvis det trengs.

Hvem er du?