Kontaktlærer

Kontaktlærers rolle:

  • Sørge for et godt skole-hjem-samarbeid og legge til rette for foreldre/foresattes medvirkning
  • Gjennomføre foreldremøte ved oppstart av skoleåret
  • Invitere foreldre og eleven til minst to planlagte samtaler i året. Tema på samtalen bør være elevens arbeid og kompetanse i fag, samt utvikling i lys av generell del og prinsipper for opplæringen. I en slik samtale er det også viktig at kontaktlæreren legger vekt på grunnlaget for et godt foreldresamarbeid. Varsle foreldre om fravær, og om fare for manglende grunnlag for vurdering
  • Informere eleven og foreldre om deres rettigheter og plikter
  • Gi elevene mulighet til å delta i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring
  • Involvere elevene i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • Legge til rette for diskusjoner rundt saker som behandles i skolens elevråd

Foreldresamarbeid

Lærere er gjennom formålsparagrafen i opplæringsloven (§1-1) forpliktet til samarbeid: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Foreldresamarbeid er også nedfelt i forskrift til opplæringsloven kapittel 20. Skolen skal i starten av hvert skoleår holde et foreldremøte der foreldre informeres blant annet om innholdet i opplæringen. Mange skoler holder først et samlet foreldremøte for alle foreldre, for deretter å avholde møte for foreldre i en og samme gruppe/klasse eller trinn.

Foreldre har også rett på en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren minst to ganger i året, om hvordan eleven arbeider daglig, og om elevens kompetanse i fag. I tillegg skal kontaktlærer samtale med foreldre om utviklingen til eleven i lys av formålsparagrafen i opplæringsloven, generell del og prinsipper for opplæringen. Forskrift § 20-3 beskriver disse samtalene nærmere.

«Skolen bør ikke snakke opp elevrådet og elevrådsarbeid, for deretter ikke å høre på dem.» - Elev
«Demokratisk medborgerskap er noe som læres, gjennom fagene og i samvær med andre. Skolen blir regnet som den mest egnede institusjonen for denne typen læring og erfaringer» - Janicke Heldal Stray, forsker
«For å praktisere demokrati, så må elevene vite hva demokrati er og hvilke valgmuligheter de har. Demokrati er ikke å velge hva man vil når man vil.» - Rektor

Hvem er du?